Joomla Template by Create a Website

Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou školní docházku v MŠ

Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné školní docházky, stanoví školní řád následovně:

· Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do

3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – písemně, e-mailem nebo telefonicky.

· Po návratu dítěte do MŠ – písemně – do omluvného deníčku dítěte.

· Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte.

· Při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné důvody, rodinné, ozdravné rekreace apod.).

· V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně.

· Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka a podepíše ji.

· Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte.

· Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ (popř. dle dohody o zastupování) zcela nebo z části dne.

· Odhlášení stravného ve školní jídelně musí zákonný zástupce odhlásit telefonicky nebo písemně nejpozději do 14:00 hod. předcházejícího dne, ve kterém nebude dítě přítomno.

· Odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte v době prázdnin (dle organizačního řádu školy) je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit jakýmkoli způsobem vždy.

· V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře.

· Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody.

· Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny, požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění z MŠ, ředitelku MŠ. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.

· Žádosti MŠ vyhoví, pokud se jedná o uvolnění z vážných důvodů také písemnou formou.

· V případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod nepřítomnosti zákonný zástupce MŠ neprodleně.

· Pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné porušení školního řádu.

· Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci dítěte.

· V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne 100 hodin, ředitelka MŠ zašle bezodkladně oznámení s náležitou dokumentací pověřenému obecnímu úřadu.

· V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bude-li záškoláctví i nadále pokračovat, předáme hlášení dále Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Nabývá platnosti 4. 9. 2017