Joomla Template by Create a Website

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace

V Sedlci dne 2. 5. 2019

 ROZHODNUTÍ 

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 rozhodla takto:

žáci s následujícími registračními čísly přidělenými při zápisu do ZŠ dne 9. 4. 2019:

1                                                                        11

3                                                                        12

4                                                                       13

5                                                                       14

6                                                                       15

7                                                                       16

8                                                                       17

9                                                                        18

        10                                                                       19         

                                                                          20

 

se přijímají k základnímu vzdělávání

do Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace

od školního roku 2019/2020.

 

 Odůvodnění:

 Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňskému kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace.

 

 

                                                                Mgr. Anna Císařová                                             
Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec
                Sedlec 81, příspěvková organizace                   
ředitelka                                                              

 

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole.  V písemné podobě nebude doručováno, můžete požádat o vydání   jeho stejnopisu.