Joomla Template by Create a Website

Výňatek ze školního řádu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace

 

 

 1. Práva a povinnosti žáků

Práva žáka:

 • právo na vzdělání

 • právo na svobodný projev, vyjádření svého vlastního názoru zdvořilou formou

 • právo na speciální péči v rámci možností školy

 • právo na odpočinek a volný čas

 • právo na zdravou výživu, zdravé školní prostředí, ochranu zdraví

 • právo být chráněn před jakoukoli diskriminací, šikanováním, právo na ochranu před vlivy a informacemi, před návykovými látkami, které by ohrožovaly jeho život

Povinnosti žáka:

 • chodit do školy pravidelně a včas, zdravit

 • být připraven na vyučování, plnit zadané úkoly, dodržovat pravidla společenského chování

 • zachovávat čistotu a pořádek, mít zabalené učebnice a sešity

 • dodržovat pravidla osobní hygieny

 • chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečného chování

 • dodržovat školní řád

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců:

 • právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 • právo volit a být volen do školské rady

 • právo uplatňovat své připomínky a návrhy

 • právo na informace a poradenskou pomoc školy

 • právo požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

Povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit, aby žák docházel včas do školy a byl na vyučování řádně připraven

 • průběžně kontrolovat informace o chování a prospěchu svého dítěte

 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se jeho dítěte

 • informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech

 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami školního řádu

 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a změny v těchto údajích

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Žák má právo na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy mají právo na slušné chování ze strany žáků a jejich rodičů.

Všichni zaměstnanci školy zajišťují ochranu žáků před všemi formami špatného zacházení, před sexuálním násilím, zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů a kroužků DČ je pro zařazené žáky povinná.

 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku.

 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele.

 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka.

 • Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.

 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

 • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.

 

Školní budova

 • Budova školy se otevírá v 7.45 hod. a uzamyká v 8.00 hodin. V tuto dobu je povinností všech žáků přijít do školy.

 • Vyučovací den začíná v 8.00 hodin debatním kruhem, vyučování v 8.15 hodin.

 • Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou.

 • Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů.

 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

 • Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou.

 • Pokud třídní učitel jmenuje službu týdne, tak služba dbá na čistotu a pořádek a odpovídá za ně.

 • Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony.

 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

 • V tělocvičně žáci dodržují bezpečnostní řád tělocvičny, na zahradě a hřišti Řád zahrady a hřiště.

 • Nalezené věci se odevzdávají p. školníkové nebo do sborovny.

 • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

 • Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.

 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásit vyučujícímu.

 

Školní družina

 • O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 • Provoz ranní ŠD je od 6.00 hodin, provoz odpolední ŠD je od konce vyučování do 16.45 hodin.

 • Žáky ŠD předává učitelka vychovateli/lce po skončení vyučování.

 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci žáky osobně nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

 • Odchod žáků ze školní družiny je od 12.10 hod do 13.45 a poté od 15 hodin. V době od 13.45 do 15 hodin probíhá organizovaná činnost školní družiny, ze které rodiče nemají děti vyrušovat.

 • Rodiče jsou povinni vyzvednout své děti do konce provozu školní družiny, tj. do 16.45 hodin.

 • Docházka přihlášených žáků je povinná, výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

 • Do ŠD se žáci přihlašují písemně 1. den školního roku.

 

Školní jídelna

 • Ve ŠJ žáci dodržují řád školní jídelny.

 • Po příchodu do školní jídelny si žák sní nejprve polévku, poté si přinese hlavní jídlo a pití.

 • Při stolování je žák tichý a ukázněný.

 • Po skončení oběda žák zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád, všechny pokyny a poučení k ochraně zdraví a  bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 • Žáci jsou povinni dodržovat hygienické zásady – přezouvat se do vhodné čisté obuvi (při Tv do sportovní), mýt si ruce, udržovat čistotu pracovního místa.

 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 • Větrání ve třídách se provádí při vyučovacích hodinách za přítomnosti učitele. O přestávkách žáci nemanipulují s okny ani s roletami.

 • Předměty, které nesouvisejí s výukou ( cenné předměty, šperky, větší obnosy peněz atd. ) nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví žáků, žák do školy nenosí.

 • Každý i sebemenší úraz hlásí okamžitě žák vyučujícímu.

 • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

 • Při výuce v tělocvičně, na hřišti a na zahradě školy zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané vnitřním řádem odborné učebny.

 

 1. Ochrana před rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V areálu školy a na akcích pořádaných školou je:

*přísný zákaz kouření

*přísný zákaz požívání alkoholických nápojů

*přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání omamných a psychotropních látek.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

V prostorách školy a na akcích školou pořádaných je zakázáno úmyslné, opakující se nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit za použití informačních a komunikačních technologií – tzv. Kyberšikana.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • Žák je povinen udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku. Zachází s majetkem školy šetrně a ohleduplně a používá jej k účelu, ke kterému je určen.

 • Poškodí – li žák svévolně školní majetek, je povinen poškozenou věc dát na vlastní náklady do původního stavu, za což zodpovídá zákonný zástupce žáka.

 • Žák je povinen zacházet se zapůjčenými učebnicemi, učebními pomůckami a školními potřebami šetrně. V případě hrubého poškození nebo ztráty učebnice je žák povinen koupit učebnici novou nebo uhradit škole příslušnou částku.

 • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

 • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.